Општите услови за користење на онлајн стоматолошката програма Dentify (во натамошниот текст: Општи услови) го регулираат односот помеѓу сопственикот на авторските права на онлајн стоматолошката програма Dentify од една страна и корисниците и претплатниците од друга страна, како и условите за користење на онлајн стоматолошката програма Dentify (во натамошниот текст: System Dentify).

Сопственик на авторските права и изворниот код на Dentify System е компанијата Komtel d.o.o., Stevana Sinđelića bb, 74270 Teslić, JIB: 4401282040009 (во натамошниот текст: Комтел). Секој корисник може да го користи системот Dentify во согласност со условите на овие Општи одредби и услови. Неовластено користење на системот Dentify или употреба спротивно на Општите услови и правила се смета за повреда на авторските права на Комтел.

1. Дефиниција на поими

Термините (изразите) употребени во овие Општи услови и услови ги имаат следните значења:

1.1. цели во име и/или во име на сопствени или други организации.

1.2.

1.3 Видот на лиценцата е избор на одредени функции на системот Dentify и/или бројот на истовремени корисници и/или бројот на овластени организации.

1.4 Претплатникот е деловен субјект кој склучува договор за лиценца и се обврзува да го плати надоместокот за лиценца како што е дефинирано подолу.

1.5 Деловен субјект или претплатник како физичко лице може да се назначат како Образовна институција, во тој случај не треба да плаќаат месечен надоместок за лиценца.

1.6 Организацијата е деловен субјект чија работа е поддржана со користење на системот Dentify.

1.7 Договорот за лиценца е договор со кој Комтел, како давател на лиценцата, ја пренесува Лиценцата на претплатникот.

1.8 Функцијата Dentify е дел од системот Dentify, кој содржи комплетен сет на работни места, неопходни, во согласност со правилата на професијата, за спроведување на одредени деловни стоматолошки задачи, на пример: Евиденција за пациенти, Евиденција за лекување.

1.9 Надоместокот за лиценца е износот што претплатникот мора да го плати за користење на системот Dentify.

1.10 Администраторот на претплатникот е корисникот кој го избира типот на лиценцата во име на претплатникот, или корисникот назначен од самиот претплатник.

1.11 Поддршка за корисници е услуга која овозможува комуникација помеѓу Корисникот и Комтел.

2. Авторско право

2.1 Сопственик на сите материјални авторски права на системот Dentify и изворниот код на системот Dentify е Комтел. Стоматолошката програма Dentify е регистрирана трговска марка за информативни апликации во сопственост на Комтел.

2.2 Со прифаќање на Општите услови, корисникот и претплатникот стекнуваат право да го користат системот Dentify во согласност со Општите услови на лиценцата.

3. Кориснички услови

3.1 Пред користење на системот Dentify, корисникот е должен да ги прифати Општите услови.

3.2. на Dentify Internet Dental Solution“

3.3 Со прифаќање на Општите услови, Корисникот се согласува и ги прифаќа Општите одредби и услови кои се применуваат за секое користење на системот Dentify. Должност и право на корисникот е да ги провери прифатените Општи услови и во случај на несогласување со нив, веднаш да престане да го користи системот Dentify и да го извести Комтел за тоа.

3.4 Секој корисник мора да ги исполнува техничките и вистинските услови потребни за ефикасно и безбедно користење на системот Dentify. Основните услови за употреба се како што следува:

(1) пристап до Интернет

(2) софтвер и хардвер за користење на Интернет

(3) дополнителен софтвер, доколку е потребен за користење одредени карактеристики на Dentify

(4) средства за идентификација кои се предуслов за идентификација, а со тоа и за користење на системот Dentify

3.5 Корисникот мора да си ги обезбеди условите од точка 3.4 од Општите услови. Комтел не сноси никакви обврски или одговорности во врска со правилното и непречено функционирање на опремата, услугите, производите и информативните програми кои се составен дел од условите за корисникот на системот Dentify.

3.6 Комтел не гарантира правилно и безбедно функционирање на системот Dentify доколку Корисникот не ги исполнува условите од точка 3.4 од Општите услови.

4. Склучување на договорот за лиценца и користење на лиценцата

4.1. На предлог на корисникот или лице кое е застапник на правно лице, кое претходно ги прифатило Општите услови, Комтел може да избере Вид на лиценца во име на деловниот субјект. Во тој случај, Договорот за лиценца се склучува на денот кога Комтел ќе го избере типот на лиценцата. Договорот за лиценца се склучува на неопределено време. Со склучениот Договор за лиценца, деловниот субјект кој е определен со Општите услови, станува претплатник.

4.2 Корисникот, кој го избрал типот на лиценца, станува администратор на претплатникот. Во случај Типот на лиценцата да биде избран од Комтел во име на деловниот субјект, администраторот на претплатникот станува корисник назначен од Корисникот или лицето кое предложи Комтел да го избере типот на лиценца во име на деловниот субјект.

Администратор на претплатници е корисникот за кој се смета дека ги извршува сите активности преку системот Dentify и во врска со системот Dentify со овластување на претплатникот.

4.3 Со склучениот договор за лиценца со Комтел, Претплатникот добива Лиценца.

4.4 Претплатникот ја користи лиценцата преку корисникот назначен како администратор на претплатникот. Администраторот на претплатникот има право да им дозволи на другите корисници да ја користат лиценцата на претплатникот. На предлог на администраторот на претплатникот или лице кое е застапник на деловниот субјект, Комтел може да определи друг Корисник како администратор на претплатникот во име на деловниот субјект.

4.5. За секоја организација, администраторот на претплатникот го одредува администраторот на организацијата. Администратор на организацијата е Корисникот кој може да им овозможи на другите корисници да ја користат лиценцата за претплатници, ограничена само на Организацијата.

5. Користење и плаќање

5.1 Користењето на системот Dentify се наплаќа. За користење на лиценцата, претплатникот мора да плати надоместок за лиценца.

5.2 Надоместокот за лиценца се определува со ценовникот што го одредува Комтел. Ценовникот е објавен на веб-страницата www.dentify.io. Во ценовникот Комтел ја одредува цената на дополнителните услуги или пристапот до системот Dentify.

5.3 Комтел има право да го промени ценовникот според пазарните услови и трендовите на цените. Комтел ќе ја објави промената на ценовникот најмалку 30 дена пред промената.

5.4 Претплатникот е должен да го плати надоместокот за лиценца. Comtel ќе му достави на претплатникот фактура за надоместокот за лиценца. Претплатникот е должен да го плати надоместокот за лиценца во рок од 8 дена од денот на издавањето на фактурата.

5.5 Во случај претплатникот да доцни со плаќањето на надоместокот за лиценца повеќе од 30 дена, Комтел ќе го оневозможи користењето на лиценцата на претплатникот од кој било корисник. Во таков случај, ниту еден Корисник нема да може да ги користи функциите Dentify што ги користел според лиценцата за претплатници.

Комтел може повторно да овозможи користење на претплатничката лиценца кога претплатникот ќе ги подмири долговите за надоместоците за лиценца и ќе плати за услугата за повторно користење на лиценцата, која се пресметува според ценовникот. Comtel ќе го пресмета користењето на услугата за периодот во кој услугата била привремено оневозможена поради задоцнето плаќање.

6. Жалби

6.1 Администраторот на претплатникот може да ја објави фактурата за надоместок за лиценца во име на претплатникот во рок од 8 дена од датумот на издавање на фактурата. Неопходно е да ја пријавите жалбата до Поддршка за корисници преку системот „Помош“. Комтел ќе одговори на жалбата најдоцна во рок од 15 дена.

7. Неовластени цели на користење на системот Dentify

7.1 Претплатникот и корисникот можат да го користат системот Dentify само за управување со деловни податоци тесно поврзани со стоматолошката пракса. Секое друго користење на системот Dentify е забрането.

7.2 При користење на системот Dentify, строго е забрането:

(1) оневозможи или спречи други корисници да го користат системот Dentify

(2) објавува, пренесува, дистрибуира или продава какви било информации, теми и материјали кои се нелегални, лажни, непристојни, навредливи или шират расна, сексуална или каков било друг вид на нетолеранција

(3) објавува огласи, покани, верижни писма, пирамидални шеми, можности или шеми за инвестирање или кое било друго рекламирање.

(4) Злоупотреба, загрозување на правата на другите или кое било друго кршење на правата на другите;

(5) Пренесете ја содржината на системот Dentify заштитена со права на интелектуална сопственост на други или овозможете пристап до тие содржини на кој било друг начин, освен ако таквото пренесување не е претходно договорено со Комтел;

(6) Користете материјали или информации, вклучувајќи слики или фотографии достапни преку системот Dentify на кој било начин што би ги прекршило авторските права, трговските марки, патентите, трговските тајни или другите права на Комтел, други носители на лиценца, корисници или трети лица;

(7) Префрлете ги датотеките на системот Dentify и други содржини што содржат вируси, тројански коњи, црви, темпирани бомби, оштетени датотеки или друг сличен софтвер или податоци што можат да му наштетат на работата на системот Dentify, односно опремата на која или со која функционира системот Dentify или опремата на Корисникот;

(8) Намерно или ненамерно да му наштети на системот Dentify на кој било начин, на пример со обид за напад на серверот и со други дејствија кои последователно би го оневозможиле, погрешиле или ограничиле работењето на системот Dentify;

(9) Собира информации за претплатникот, организациите и/или корисниците од системот Dentify на различни начини;

(10) Создадете или употребете лажен идентитет со намера да ги доведете во заблуда другите, првенствено Комтел и поддршката за корисници;

(11) Користете, пренесете или на кој било друг начин копирајте и понудете (за плаќање или бесплатно) на други лица именикот или какви било други податоци за претплатникот, организацијата и/или корисниците или податоци за користењето на системот Dentify ,

(12) Без писмена дозвола од Комтел, собирајте информации или користете информации за користената технологија, изведените идеи, користените пристапи и која било друга содржина на системот Dentify што може да се користи во други комерцијални и некомерцијални услуги или производи.

8. Работење на системот Dentify

8.1 Комтел гарантира непречено функционирање на системот Dentify, освен во следниве случаи:

(1) Нефункционирање на хардверот на Корисникот или кој било друг случај во кој Корисникот не ги исполнува условите од поглавјето »3. Услови на корисникот’;

(2) Интервенции (предвидливи и непредвидливи) поврзани со одржување на системот Dentify;

(3) Надградби на софтвер и хардвер, потребни за функционирање на системот Dentify или на кој било друг начин поврзан со работата на системот Dentify;

(4) Неисправност на интернет конекции;

(5) Виша сила.

8.2 Комтел се обврзува да ги информира сите корисници и претплатници за предвидливите интервенции на системот Dentify во рок од најмалку 6 часа пред да ги изврши тие интервенции. Комтел се обврзува да ги изврши сите предвидливи интервенции по правило во работните денови помеѓу 20:00 и 06:00 часот и во неработни денови помеѓу 16:00 и 8:00 часот. Приближното време и времетраењето на предвидливите постапки ќе се објавуваат по правило.

9. Усогласеност на системот Dentify со законската регулатива и надградби

9.1 Комтел се обврзува да гарантира усогласеност на функцијата Dentify со важечките законски прописи во случаите на употреба поддржани од системот Dentify, односно за оние случаи на употреба предвидени од системот Dentify.

9.2 Комтел се обврзува да ги следи прописите и да ги надградува функциите Dentify во согласност со промените во регулативата.

10. Поддршка за корисници

10.1 Комтел нуди поддршка поврзана со работењето на системот Dentify преку поддршка за корисници во текот на работните денови од 9:00 до 17:00 часот. Комуникацијата помеѓу корисникот и Поддршката за корисници во врска со нудење поддршка се врши преку системот »Помош«.

10.2 Комтел му гарантира на претплатникот дека ќе ги отстрани грешките што би ја спречиле употребата на функцијата Dentify. Комтел ќе одговори на секоја пријавена грешка најдоцна во рок од 8 часа, земајќи го предвид само времето во кое Комтел нуди поддршка за корисници. Comtel ќе го информира Корисникот за можните решенија.

11. Ограничување на одговорноста на Комтел

11.1 Корисниците и претплатниците се согласуваат дека ќе го користат системот Dentify, вклучувајќи софтвер, содржина и услуги достапни преку системот Dentify, на сопствен ризик.

11.2 Целокупната одговорност на Комтел за секој случај на штета е ограничена со износот на Лиценцата што ја платил претплатникот за користење на системот Dentify за месецот во кој Комтел бил известен за случајот на штета. Комтел, неговите дистрибутери, продавачи или добавувачи не се одговорни за какви било индиректни, случајни или последователни штети (вклучувајќи изгубена добивка, приход, инвестиција, добра волја) кои произлегуваат од употребата на системот Dentify или поврзани веб-локации, производи или услуги или поврзани со нивната употреба . Гореспоменатото ограничување се применува и во случај Comtel да бил информиран за можноста за таква штета. Ова ограничување на одговорност вклучува (но не е ограничено на): пренос на вируси, хардверски дефект, грешки при поврзување, злоупотреба или кражба на идентитетот на корисникот.

11.3 Во никој случај Комтел не е одговорен за каква било загуба или штета што би настанала во случај корисникот или претплатникот да увезе информации, производи или услуги објавени во системот Dentify или поврзани веб-локации, производи или услуги.

11.4 Сите побарувања поради какви било грешки или повреди на правата кои произлегуваат од постапките на трети лица, за кои се објавени информации во системот Dentify, се разгледуваат само против тие лица.

12. Содржини и услуги понудени од трети страни

12.1 Системот Dentify овозможува поврзување со други веб-локации, производи и/или услуги (во натамошниот текст: Поврзани системи) за кои Комтел не презема никаква одговорност. Комтел не е одговорен за точноста или достапноста на информациите, производите или услугите понудени од трети страни преку Linked Systems.

12.2 Информациите за поврзаните страници се од различни извори. Comtel нема право да ја менува, подобрува или проверува содржината на информациите на поврзаните системи. Фактот што Комтел овозможува поврзување со Поврзаните системи не мора да значи одобрување, овластување, спонзорство или друго поврзување во однос на Поврзаните системи.

12.3 Комтел не е директно ниту индиректно одговорен за каква било штета предизвикана од каква било употреба или потпирање на содржината, производот или услугата на Поврзаните системи.

12.4 За да ги користи Поврзаните системи, постои можност Корисникот да мора да ги прифати Општите услови за користење, кои се разликуваат од Општите услови за користење и за кои Комтел не е одговорен.

13. Собирање и заштита на лични податоци

Системот Dentify е наменет за управување со деловни и забни податоци на деловните субјекти и не бара лични податоци за да функционира. И покрај ова, следните лични податоци се чуваат во системот Dentify заради идентификација на Корисниците и комуникација со корисниците:

(1) Е-пошта на корисникот;

(2) Име и презиме на корисникот;

Корисникот со процесот на регистрација на Dentify исто така се согласува дека добиените податоци може да се користат за собирање информации за посетите на веб-локациите со цел да се анализира онлајн однесувањето на посетителите, да се подобри корисничкото искуство и да се контактираат потрошувачите преку нивната е-пошта или е-пошта на компанијата. пошта.

Комтел ќе собира, одржува, обработува и користи лични податоци добиени од корисниците во согласност со заштитата на личните податоци и ќе ги користи само за следните цели:

(1) За идентификација на Корисникот при регистрација во системот Dentify и идентификација на Корисникот при секое користење на системот Dentify со цел да им се обезбеди на корисниците, претплатниците и организациите поголема безбедност и доверливост на податоците во системот Dentify, и да се овозможи доверба во комуникацијата со Поддршка за корисници и/или други корисници преку системот Dentify;

(2) За да се овозможи дополнителна на основната употреба на Dentify System опционални Dentify Functions или функции поврзани со профилот на корисникот (на пример за промена на лозинката на корисникот за внесување Dentify);

(3) За известување на Корисникот преку Поддршка за корисници во случај Комтел да оцени дека таквата комуникација со корисниците е поефикасна или посоодветна од комуникацијата преку системот „Поддршка за корисници“;

(4) За информирање на корисниците, претплатниците или организациите од страна на Comtel, на пример во врска со производите и услугите.

Комтел нема да ги проследува собраните лични податоци на трети лица.

Со прифаќање на Општите одредби и услови, Корисникот секогаш му дозволува на Комтел да собира и обработува лични податоци до степенот и за целите наведени во оваа точка од Општите одредби и услови.

14. Заштита на податоци

14.1 Комтел ќе ги преземе сите неопходни активности за да ги заштити податоците зачувани во системот Dentify од неовластен пристап на трети лица.

Во оваа насока, Комтел гарантира складирање на податоците на безбедно место каде што е присутна техничката и физичка безбедност за да се спречи пристап до податоците од неовластени лица. Comtel ќе гарантира излишно складирање на податоци.

Во случај на некаков прекин, Комтел се обврзува да ги врати податоците што постоеле не повеќе од 24 часа пред прекинот.

14.2 Комтел може да открие податоци за Корисникот или претплатникот складирани во системот Dentify само врз основа на судска одлука или писмено барање на државен орган кој има законско овластување да ги прегледа податоците.

14.3 Корисникот може да пренесува податоци од системот Dentify до степен и во форма што дозволуваат функциите Dentify. По налог на Администраторот на Претплатникот или претставникот на деловниот субјект, податоците на деловниот субјект Комтел може да се пренесат од системот Dentify при плаќање согласно ценовникот.

15. Валидност и измена на Општите одредби и услови

15.1 Комтел ќе ја објави валидноста на Општите услови и/или промените на Општите услови на веб-страницата www.dentify.io. Секој корисник може да побара од Комтел да му даде увид во Општите услови и услови кои важеле одреден временски период и кои во моментов повеќе не важат, туку само за времето по датумот на регистрација на Корисникот.

15.2 Општите одредби и услови ќе стапат во сила на датумот определен од Комтел. Општите услови и промените на Општите услови мора да бидат објавени најмалку 8 дена пред почетокот на нивната примена.

16. Повреда на Општите услови и откажување на Договорот за лиценца

16.1 Доколку Корисникот ги прекрши Општите услови, Комтел може, откако ќе го предупреди Корисникот за прекршувањето, да го оневозможи Корисникот да го користи системот Dentify.

16.2 Доколку претплатникот, организацијата, администраторот на претплатникот или кој било корисник што ја користи претплатничката лиценца ги прекршува Општите услови, Комтел може, откако ќе го предупреди администраторот на претплатникот или претплатникот, еднострано и без известување да го раскине Договорот за лиценца со Претплатникот.

17. Раскинување на Договорот за лиценца

17.1 Секоја договорна страна може во секое време, со отказен рок од 30 дена и со писмено известување, да го откаже Договорот за лиценца.

17.2 Претплатничкиот администратор може самостојно да го раскине Договорот за лиценца преку програмата Dentify. Во случај на раскинување на Договорот за лиценца од страна на Комтел, претплатничкиот администратор ќе биде известен писмено.

17.3 Во случај на раскинување на Договорот за лиценца, ниту еден Корисник нема да може да ги користи функциите Dentify што ги користел врз основа на лиценцата на претплатникот.

17.4 Во согласност со законските прописи, по истекот на Договорот за лиценца, Комтел ќе ги избрише сите претплатнички податоци на барање на корисникот или автоматски во рок од 3 месеци.

18. Завршни одредби

18.1 Уставниот закон на Босна и Херцеговина се користи за објаснување на Општите одредби и услови и во случај одредено прашање да не е регулирано со Општите услови.

18.2 Основниот суд во Теслиќ е надлежен да решава какви било конфликти кои можат да произлезат во врска со користењето на системот Dentify или во врска со неговата употреба.

18.3 Општите услови важат од 29.03.2023 година.